ซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ใช้ปีนี้ ลดภาษีได้เลย 2 เท่า!

0
533

เรียน คู่ค้าทุกท่าน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า กรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินและ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

สิ่งที่แนบมาด้วย

• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)

• พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมาลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604 ) พ.ศ. 2559

 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางภาษี เพื่อการวางแผนทางภาษีในบริษัท ของท่าน ทั้งนี้ กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สิน (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ใช้ในกิจการ บริษัทของท่านสามารถหักเป็นรายจ่าย ได้ 2 เท่า ผลประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จะมีผลสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินจนถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

 

หลักเกณฑ์สำคัญของมาตรการทางภาษี สรุปได้ดังนี้

• ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินระหว่างวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

• ทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและใช้ภายในกิจการ

• สามารถหักรายจ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มได้ร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลาการหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้น ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ 3 ปี

 

อีเมล์ฉบับนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อเรียนให้ทราบ และเข้าใจในการเพิ่มผลประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น มิใช่คำแนะนำทางภาษีหรือมีผล ทางกฎหมายแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันและผลประโยชน์ภายใต้ข้อกฎหมายดังกล่าว กรุณาปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำทางภาษีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของท่าน

 

จึงเรียนมาให้คู่ค้าทุกท่านโปรดทราบ

#Onestopware
www.onestopware.com
เราขาย Server และ Software ที่ให้คุณมากกว่าคำว่าถูก

 

ที่มา: http://tips.thaiware.com/448.html

ที่มา: https://www.dlo.co.th/node/972

ทิ้งคำตอบไว้