10 เหตุผลหลัก ทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ Composable Infrastructure

0
428

1) Cloud-like speed ด้วย Composable Infrastructure ทำาให้ทีม DevOps สามารถออก
บริการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น รวดเร็วเหมือนใช้บริการ
Public Cloud แต่จากศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยของคุณเอง


2) Single Platform สามารถรองรับได้ทั้ง Application แบบดั้งเดิม และ Cloud-native บน
Platform เดียวที่สามารถรองรับงานได้ทุกประเภทตั้งแต่ Bare-metal, Virtual Machines ไปจนถึง
workload ใหม่ๆ เช่น containers ช่วยลดความซับซ้อน ยุ่งยาก มีต้นทุนที่ต่ำาลงบน platform เดียว


3) Software – Defined มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่ชาญฉลาด ที่สามารถบริหารจัดการ
Resource Pool ในส่วนของ Compute, Storage และ Fabric สามารถประกอบ หรือปรับเปลี่ยนได้อย่าง
ลงตัว หรือคืนทรัพยากร เมื่อไม่ต้องการใช้ ตามความต้องการของ Application ได้อย่างอัตโนมัติและ
รวดเร็ว ทำางานในรูปแบบ Template ทำาให้ ระบบที่สร้างออกมาสอดคล้องกับนโยบายที่กำาหนด และลด
ความเสี่ยง


4) Operation Efficiency ลดความซ้ำาซ้อนในการทำางานซ้ำาๆ สามารถกำาหนดและ Provisioning แบบอัตโนมัติ ผ่านทาง template และ Unifed API ที่ให้คุณสามารถควบคุมระบบทั้งหมด
ได้ ลดเวลาในการสร้างระบบ Infrastructure จากเดิมที่ใช้เป็นวัน ให้เสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ได้
ประสิทธิภาพเสมือนผู้ให้บริการ Cloud ขนาดใหญ่


5) Continuous Development โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบสามารถ ร้องขอ
ระบบที่มีปริมาณ Compute, Storage และ Networking Fabric ได้ตามขนาดความต้องการของ
Application โดยตรงจาก Programing Code หรือเครื่องมือที่คุ้นเคย ผ่านทาง Unifed API สามารถ
สร้าง Physical Infrastructure ได้ง่ายๆเหมือนสร้าง VM หรือใช้บริการบน Cloud นั่นคือ Infrastructure-as-code


6) Fluid IT ทำาให้ทีม DevOps สามารถพัฒนา application ได้รวดเร็วขึ้น สามารถควบคุมและ
ปรับเปลี่ยน resource pool ได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า


7) IT Economics ด้วยความสามารถบริหารจัดการในรูปแบบ Template และการปรับเปลี่ยนที่
ไม่กระทบกับงาน นั้นหมายถึง IT ใช้เวลาน้อยลงในการบริหารจัดการ Infrastructure และช่วยลดค่าใช้
จ่ายด้านแรงงาน เป็น Fluid Pools of Resource ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ทำาให้ใช้
งานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดการ Provisioning Resource ที่เกินความจำาเป็น


8) Competitive Advantages ช่วยให้ธุรกิจของคุณนำาหน้าคู่แข่ง เพิ่มรายได้จากการ
ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมประสิทธิภาพและการความคุม
Infrastructure เข้าด้วยกันได้อย่างยืดหยุ่น ในแบบ Cloud


9) Future-proofed Datacenter พร้อมสำาหรับอนาคตด้วย infrastructure ที่สามารถ
ขยาย และต่อยอดได้ รวมถึงมี Partner Ecosystem ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักสำาหรับระบบ
Hybrid IT ในอนาคต


10) Seamless Evolution เริ่มต้นง่ายๆ เพียง 10U คุณก็สามารถสร้างระบบ Composable
Infrastructure ควบคู่ไปกับ Infrastructure เดิมที่ใช้อยู่ใน datacenter ของคุณ โดยอาจจะเริ่มต้นจาก
รอบของการ Refresh Compute ใน Datacenter หรือในสัดส่วนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

สนใจ >> Composable Infrastructure << ติดต่อเราได้

 

ทิ้งคำตอบไว้