HPE Flexible Capacity Services เหมาะกับใคร?

0
211

มิติใหม่ของ Support Services จาก HPE

ที่มาในรูปแบบของ IT Consumption Model ที่มองการใช้ IT และเทคโนโลยี ในลักษณะ As-a-Service เป็น Total Solution ที่มีพร้อมทั้ง Hardware, Software, Leasing ตลอดจนการดูแลซัพพอร์ทตามความต้องการเฉพาะแต่ละรายของลูกค้าในระดับพรีเมี่ยม โดยลูกค้าสามารถเพิ่มเติม IT Capacity ได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็วในทันที เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านของ Speed และ Time to Market ได้เป็นอย่างดี

HPE Flexible Capacity Services

          An on-premises IT + A public cloud experience for your datacenter HPE Flexible Capacity Services เป็นบริการ Support Services ที่นำาเสนอรูปแบบการบริโภค IT และรูปแบบการลงทุนทางธุรกิจแบบใหม่ ที่ดึงมุมมองทางการเงินมาร่วม พิจารณา โดยลูกค้าไม่จำาเป็นต้องลงทุนโดยเงินทุนก้อนใหญ่ในครั้งแรก แต่ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์และบริโภค IT ได้ตามที่ต้องการในลักษณะ As-a-Service และจ่ายค่าบริการการใช้ Technology เป็นรายเดือนตามการใช้งานจริง ซึ่งคล้ายกับการใช้ Public Cloud

อย่างไรก็ตาม HPE Flexible Capacity Services เข้าใจความกังวลในเรื่องของความสามารถในการควบคุม และความปลอดภัยของระบบไอทีของลูกค้าเป็นอย่างดี HPE จึงนำาเสนอรูปแบบการให้บริการทางไอที ในแบบเดียวกับ Public Cloud แต่เพิ่มเติมรูปแบบการใช้งานแบบ On-premises IT ด้วยการติดตั้งวางอุปกรณ์ไอทีทั้งหมด เอาไว้ที่องค์กรของลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อลูกค้าในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุม

ในส่วนของการเงินนั้น HPE Flexible Capacity Services ได้ผสานเอา Leasing เข้ามา เพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนก้อนใหญ่ของลูกค้า แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก Leasing ก็คือ ความยืดหยุ่นที่จับต้องได้ เมื่อลูกค้ามีความต้องการ IT Capacity เพิ่มขึ้น เมื่อธุรกิจโตขึ้น HPE Flexible Capacity Services พร้อมที่เติม Capacity ให้กับลูกค้าในทันที ซึ่งหากเป็น Leasing นั้น Capacity จะถูก Fix ไว้แต่แรกต้น ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับเพิ่มได้ตามการเติบโตของธุรกิจลูกค้าและความต้องการที่เพิ่มขึ้น

HPE Flexible Capacity Services เหมาะกับใคร?

  • องค์กรที่ต้องการเปลี่ยนจาก CAPEX (การลงทุนก้อนใหญ่ ลักษณะซื้อขาดเป็นสินทรัพย์) เป็น OPEX (การใช้ IT ในลักษณะ as-a-service คือ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจ) โดยการปรับเปลี่ยน Financial Model ดังกล่าวจะปรับปรุงให้งบการเงิน กระแสเงินสด (Cash Flow) และผลประกอบการโดยรวมขององค์กรดีขึ้น อาทิองค์กรที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  • องค์กรที่มีความเติบโตแต่อัตราการเติบโตอาจยังไม่เสถียร หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน ซึ่งการลงทุนทางไอที จึงควรลงทุนในชั้นแรก เพียงแค่ขั้นต่ำาเท่าที่ต้องการใช้งาน เพื่อไม่ให้เม็ดเงินจมลงไปกับ Capacity ที่เหลือเกินและไม่ได้มีการ
    ใช้งาน โดยในภายหลังเมื่อองค์กรเติบโตขึ้นความต้องการใช้งาน IT Capacity เพิ่มสูงขึ้น จึงค่อยเพิ่มเติม IT Capacity ตามการเติบโต ซึ่งจะทำาให้การใช้ประโยชน์จากIT ดำาเนินสอดคล้องกับความเติบโตของธุรกิจ ไม่มีการลงทุนที่เป็นส่วนเกินจากการลงทุนก้อนใหญ่ตั้งแต่วันแรก ซึ่งองค์กรสามารถผันเงินลงทุนส่วนนี้ ไปใช้ลงทุนในด้านอื่นที่สร้างผลกำาไรเพิ่มเติมมากขึ้นได้
  • องค์กรที่มองความเร็วเป็นสำาคัญ และต้องการความยืดหยุ่น Speed และTime to market เนื่องจาก HPE Flexible Capacity Services มีความยืดหยุ่นสูง มีCapacity Buffer ไว้รองรับเมื่อลูกค้ามีความต้องการใช้งาน IT มากกว่าขั้นต่ำาที่ทำาสัญญาไว้ นอกจาก Buffer แล้ว ในกรณีที่บางช่วงเวลาที่องค์กรมีความต้องการ ใช้IT กระทันหัน HPE Flexible Capacity Services ก็พร้อมที่จะเติม Capacity ให้ตามความต้องการของลูกค้าทันที อย่างรวดเร็ว ไม่จำาเป็นต้องรอตามกระบวนการจัดซื้อจัดหา หรือ การ bidding ใดๆที่ค่อนข้างใช้เวลานาน
  • องค์กรที่ต้องการ Total Solution แบบ end to end ที่ผสานทั้งHardware, Software เข้ากับ Support Services ทำาให้องค์กรสามารถดำาเนินงานมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้เต็มที่ ส่วนเรื่องการบริหารปรับปรุงระบบไอทีให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลประโยชน์สูงสุดนั้น ทาง HPE จะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจ Environment และธุรกิจ ตลอดจนความต้องการเฉพาะทางของลูกค้าแต่ละราย คอยผู้ดูแลให้อย่างใกล้ชิด ทั้งในรูปแบบ on site และ remote ทั้งในเชิงรุก (Proactive) และเชิงรับ (Reactive)องค์กรที่ต้องการใช้ Public Cloud แต่ยังต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัยของข้อมูลและต้องการดูแลควบคุมระบบไอทีของตนเอง HPE Flexible CapacityServices ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงได้นำาการใช้งานในแบบ OnPremises IT เข้ามาผนวกกับการใช้งานทาง IT ในแบบ Public Cloud เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมระบบไอทีของตนได้ง่าย ณ สถานที่ติดตั้ง
  • องค์กรที่ต้องการปรับปรุง ROI และต้องการความมั่นใจด้านการลงทุนว่าจะไม่เกิด Waste หรือ ส่วนเกิน เนื่องจาก HPE Flexible CapacityServices จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือน และใช้ Meter วัด จึงโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดแอบแฝงและไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ทิ้งคำตอบไว้